Ledenvergadering  v.v. De Rijnstreek

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit om onze

Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Donderdag  28 oktober  aanvang  20.30 uur .                    Rijnstreek kantine inloop vanaf  20.00 uur.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en rekenen op een grote opkomst.

Deel uw mening en of aanmerkingen met ons.

Agenda :

1             Opening

2             Notulen van de ledenvergadering 16 januari 2020  ( inzage vanaf heden in de bestuurskamer )

3             Verslag kascommissie.

4             Verslag Penningmeester / Jaarrekening  en Begroting .

5             Goedkeuring jaarrekening.

6             Decharge van het bestuur .

7             Nieuwe kascommissie.

8             Verslag wedstrijd secretaris.

9             Verslag Kantine

10           Bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar Arjan Buteijn

                Bestuurslid nieuw  Bob Harmsen

11           Toekomst Visie Voetbalvereniging De Rijnstreek.

12           Ondersteuning Bestuur:    Commissie : Kantine beheer .

                                                               Commissie : Veld beheer .

                                                               Commissie  : Sponsering .

13           Voortgang renovatie en gebouwen.

14           Voortgang velden en ontspanningsruimte buiten

15           Bestuursmededelingen.

16           Rondvraag