UITNODIGING LEDENVERGADERING VV DE RIJNSTREEK

Hierbij nodigen we alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van harte uit om onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen op:

13 oktober 2015
Aanvang: 20.30
Locatie: VV De Rijnstreek kantine, Weijpoort 24A

Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 oktober 2014(inzage vanaf heden in de bestuurskamer)
3. Verslag Kascommissie en verkiezing van een nieuwe Kascommissie
4. Verslag van de Penningmeester: Jaarrekening en Begroting
5. Goedkeuring van de Jaarrekening
6. Decharge van het bestuur
7. Mededeling van de Inkoop Commissie
PAUZE
8. Bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar: Ester de Bruijn(Penningmeester) en Sander Korff(sponsorcommissie).

9. Voorstel van het bestuur als nieuw bestuurslid in de functie Penningmeester: Arjan Buteijn
10. Bestuursmededelingen
11. Rondvraag

Wij rekenen op jullie komst en op jullie feedback. Deel uw mening met ons.

Het Bestuur van VV De Rijnstreek